Astanga jóga Mysore
Astanga jóga Mysore

Adatvédelmi tájékoztató

Preambulum

A jelen tájékoztató („Adatvédelmi Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse a Nyolcágú Jóga Alapítvány (székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 80/A 8/2.; nyilvántartási szám: 01-09-879437; az „Alapítvány”), mint a www.nyolcag.hu honlap („Honlap”) tulajdonosa által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyet az Alapítvány mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. Jelen Tájékoztató a Honlapon a felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza, egyben tájékoztatást nyújt az érintettek részére személyes adataik kezeléséről. Célja továbbá, hogy az Alapítvány részére juttatott pénzbeli támogatások adatkezelésével kapcsolatos tájékoztatást az érintettek rendelkezésére bocsássa.

A Tájékoztató rendelkezései és tartalma az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”) foglaltakon, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezésein alapul.

Az adatkezelő adatai

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából az Alapítvány az adatkezelő, azaz az Alapítvány felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért.

Az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:
Adatkezelő neve: Nyolcágú Jóga Alapítvány
Postacím: 1132 Budapest, Visegrádi u. 80/A 8/2.
Nyilvántartási szám: 01-09-879437
E-mail cím: namaste (kukac) nyolcag (pont) hu
Honlap: nyolcag.hu

I. Honlapra vonatkozó adatkezelés


1. Az adatkezelés rövid bemutatása az egyes adatkezelési folyamatok szintjén


 • Cookie-k (Sütik)

Az Alapítvány a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

 • Hírlevél

A hírlevél-szolgáltatás nyújtása érdekében az Alapítvány személyes adatot (e-mail címet) vesz fel Öntől. Az e-mail cím rögzítése elektronikusan történik oly módon, hogy az erre szolgáló panelt a felhasználó kitölti, a megjelenő checkbox kipipálásával elfogadja az Adatvédelmi Tájékoztatót és egyúttal hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Alapítvány az e-mail címét Hírlevél küldése céljából kezelje, majd a küldés gombra kattint.

 • Kapcsolatfelvétel

Az Alapítvány a Honlapon általános kapcsolatfelvétel, illetve esetlegesen felmerülő kérdések / kérések megválaszolása céljából „Kapcsolat” menüpont alatt üzenetküldési lehetőséget biztosít a felhasználók részére, amelynek során az érintett a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatait (nevét, e-mail címét) köteles megadni. A név, e-mail cím rögzítése elektronikusan történik oly módon, hogy az erre szolgáló panelt a felhasználó kitölti, a megjelenő checkbox kipipálásával elfogadja az Adatvédelmi Tájékoztatót és egyúttal hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Alapítvány nevét és e-mail címét kapcsolatfelvétel, valamint üzenet küldése céljából kezelje, majd a küldés gombra kattint.

2. Az adatkezelés jogalapja


A Honlapon keresztül felvett, illetve ott közzétett személyes adatok kezelésének jogalapja minden esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint az Ön, mint érintett hozzájárulása. A hozzájárulás minden esetben önkéntes. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja az namaste (kukac) nyolcag (pont) hu e-mail címre küldött, ez irányú kérésével.

Az Alapítvány felhívja a figyelmet arra, hogy 16 éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülőktől, törvényes képviselőtől ehhez engedélyt / hozzájárulást kértek. Az ennek való megfelelést az érintett köteles biztosítani, és az Alapítványt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli.

3. Az általunk gyűjtött személyes adatok, a jogalap, a cél és az adatmegőrzési idő megjelölésével


Az adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapjaKezelt adatok köreAdatmegőrzési idő
Cookie-k révén a honlap működőképességének biztosítása, a rendszerbiztonság, illetőleg a felhasználói élmény növeléseA GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pontja - az érintett önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulásaIP címMunkamenet cookie-k esetén a cookie-k a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. Minden egyéb esetben az Alapítvány az Ön személyes adatait az adott típusú cookie használatával megvalósított cél eléréséig kezeli
Hírlevél küldéseGDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pontja - az érintett önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulásae-mail címAz Ön hozzájárulásának visszavonásáig (azaz a Hírlevélről történő leiratkozásig), illetve adatai törlésére irányuló kérelme kézhezvételéig, vagy a Hírlevél-szolgáltatás megszüntetéséig
Üzenet küldése, kapcsolatfelvételGDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pontja - az érintett önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulásanév, e-mail címAz Ön hozzájárulásának visszavonásáig, illetve adatai törlésére irányuló kérelme kézhezvételéig

II. Támogatásra, adományozásra vonatkozó adatkezelés


1. A támogatásra (adományozásra) vonatkozó egyes adatkezelési esetek


 • Banki átutalás

Az Alapítvány a Honlapon feltüntette bankszámlaszámát annak érdekében, hogy a segíteni vágyók egyszeri vagy rendszeres utalás útján támogathassák az Alapítvány munkáját.

 • Postai csekkes befizetés

A segíteni vágyóknak postai csekkes befizetéssel is van lehetőségük adományozásra. A csekk igénylése a Honlapon a „Kapcsolat” menüpont alatt az üzenetküldési lehetőség igénybevételével történhet.

 • Támogatók (adományozók) nevének nyilvánosságra hozatala

Amennyiben Ön a namaste (kukac) nyolcag (pont) hu e-mail címre küldött levelében egy nyilatkozattalhozzájárul, nevét és a támogatás összegét vagy csak nevét feltüntetjük honlapunkon a támogatók között. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja az namaste (kukac) nyolcag (pont) hu e-mail címre küldött, ez irányú kérésével.


2. Az általunk gyűjtött személyes adatok, és a jogalap és a cél és az adatmegőrzési idő megjelölésével


Az adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapjaKezelt adatok köreAdatmegőrzési idő
Magánszemélytől banki átutalással érkező támogatás (adomány) könyvviteli elszámolásaGDPR 6. Cikk (1) bekezdés c) pontja – az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéseNév, bankszámlaszámA számviteli bizonylatok alátámasztásához szükséges adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni
Postai csekk kiküldése támogatás (adomány) juttatásának lehetővé tétele céljábólGDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pontja – az érintett önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulásaNév, lakcím, e-mail címAz Ön hozzájárulásának visszavonásáig, illetve adatai törlésére irányuló kérelme kézhezvételéig
Postai csekk útján érkező támogatás (adomány) könyvviteli elszámolásaGDPR 6. Cikk (1) bekezdés c) pontja - az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéseNév, lakcímA számviteli bizonylatok alátámasztásához szükséges adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni.
Támogató nevének és a támogatás összegének a nyilvánosságra hozatalaGDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pontja - az érintett önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulásaNévAz Ön hozzájárulásának visszavonásáig, illetve adatai törlésére irányuló kérelme kézhezvételéig

III. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei


1. Milyen jogai vannak Önnek, mint Érintettnek az adataival kapcsolatban


 • Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Alapítványtól kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Továbbá, ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelés céljai;

 • érintett személyes adatok kategóriái;

 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat az Alapítvány közli vagy közölni fogja (ide értve különösen az adatfeldolgozókat);

 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

 • az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében;

 • az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtöttük őket;

 • az automatizált döntéshozatal (automata üzenetküldés) tényéről - az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk. Kérésére egy hónapon belül írásban – e-mail útján - válaszolunk.

 • Helyesbítéshez való jog

Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére - indokolatlan késedelem nélkül - kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését, az erre vonatkozó nyilatkozata útján.

 • Törléshez való jog

Az Alapítvány késedelem nélkül törli az érintett személyes adatokat, amennyiben:

 • már nincs szükség a személyes adatokra a meghatározott adatkezelési folyamatok lefolytatása céljából;

 • a személyes adatok kezelése jogellenes;

 • Alapítványunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése;

 • a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte; (Amennyiben az Alapítvány tudomására jut, hogy 16 év alatti személlyel került kapcsolatba, úgy ésszerű erőfeszítést tesz a szülői felügyeleti jogot gyakorló beleegyezése meglétének ellenőrzésére, illetve ha 16 év alatti személytől a törvényes képviselő hozzájárulása nélkül hozzájárulás-köteles személyes adatok kerültek hozzá, a lehető leghamarabb megteszi az adatok törléséhez szükséges lépéseket.)

 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja.

Ön is kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonásával. Ebben az esetben ugyanakkor a szolgáltatásunk további nyújtását megtagad(hat)juk. A személyes adatokat törlés helyett zároljuk, ha Ön ezt kéri, vagy, ha feltételezhető, hogy a törlés befolyásolhatja az Ön jogos érdekeit.

 • Korlátozáshoz való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Alapítvány korlátozza személyes adatainak kezelését;

 • az adatkezelés jogellenes és Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;

 • az Alapítványnak már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a következő esetekben lehet jogszerűen kezelni:

 • Ön hozzájárul az adatkezeléshez;

 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése;

 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy

 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt az Alapítvány előzetesen tájékoztatja.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Alapítvány rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) megkapja. Továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Alapítvány ezt akadályozná.

 • Mi történik, és mit tehet, ha elutasítjuk a kérelmét?

Ha az Alapítvány elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a kérését, a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről, valamint arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. Válaszunkat e-mailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik.

2. Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére


Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során Alapítványunk megsérti a GDPR rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH” vagy „Hatóság”). Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére történő panasztétel lehetőségének részleteiről tájékoztatjuk.

 • Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken.

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

E-mail cím: ugyfelszolgalat (kukac) naih (pont) hu

Telefonszám: +36 1 391 1400

Fax szám: +36 1 391 1410

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy Alapítványunk köteles a Honlappal kapcsolatos adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával az után, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, Alapítványunk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről.

 • Bírósági jogérvényesítés

Ön bírósági jogorvoslatra is jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértettük a GDPR szerinti jogait. Az Alapítvánnyal szembeni eljárást az Alapítvány tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen peres eljárás Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.